Press releases

August 13, 2018

Se Appspotrs Team Berätta Om Nuläget Och Färdplanen Framåt

Teamet från Appspotr gav på årsstämman en genomgång på nuläget och färdplanen framåt inom respektive verksamhetsområde.

VD Patric Bottne gick igenom bolaget och framtida finansiering, produktchefen Christina Berntsson gick igenom plattformen, utvecklaren Henrik Holmberg gick igenom Utvecklarportalen och styrelseledamot Hans Börjesson gick igenom Appspotr Asia.

Patric Bottne, VD

Christina Berntsson, Produktchef

Henrik Holmberg, Utvecklare

Hans Börjesson, Styreslseledamot

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

August 13, 2018

Se Dave Wu Från Novel Unicorn Förklara Appspotrs Plats I Kinas Internetekonomi

Dave Wu från Appspotrs huvudägare Novel Unicorn gav på årsstämman en fascinerande inblick i den kinesiska internetekonomin och hur Appspotr passar in i den.

Den första poängen Dave gjorde var att Appspotr inte är ett mjukvarubolag eller ett produktbolag, utan ett plattformsbolag. Värdet av sådana bolag ligger inte i koden, utan i ekosystemet. Och de förstås bäst genom att titta på värdet av alla affärer som görs på plattformen, det så kallade GMV eller Gross Merchandise Volume. Värderingen av sådana bolag, som har kommit så långt som Appspotr har gjort, är betydligt högre i Kina, runt 200–500 miljoner yuan.

Läget för Appspotr just nu är en hönan eller ägget-situation. För att få in kodare på plattformen måste det finnas icke-kodare som köper modulerna som kodarna utvecklar och för att få in icke-kodare måste det finnas moduler att köpa.

Strategin som Appspotr Asia har valt är att samarbeta med inledningsvis tre SaaS-bolag med befintliga kundbas. På så vis får man in både kodare som utvecklar moduler och icke-kodare, SaaS-bolagens egna kunder. Men Appspotr ska inte stanna vid tre partners. Appspotr ska sträva efter att ha hundratals partners med olika moduler för olika kundsegment. Men dessa tre första SaaS-bolag är en start och eftersom det är i Kina vi jobbar med dessa projekt så finns det en tillräckligt stor marknad att skala upp affären på även på dessa tre bolag.

Dave går även igenom för vilka typer av bolag som plattformen Appspotr är intressant för och i vilken ordning det är klokast att närma sig dem. Börja med de medelstora SaaS-bolagen för att bygga volymer på plattformen. Gå sedan till de ”gamla bolagen” som teleoperatörer för distribution. Därefter kommer jättarna bland internetbolagen att höra av sig om samarbeten.

Se hela Daves föredrag på den här länken:

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (49%) och Novel Unicorn (51%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

August 6, 2018

Kommuniké från Årsstämma i Appspotr AB

Årsstämman i Appspotr AB hölls i dag i bolagets lokaler på Skånegatan i Göteborg. Stämman avlöpte väl och besluten fattades på samtliga punkter i enlighet med styrelsens förslag.

Det innebär i korthet att styrelseordförande Peter Wendel samt ledamöterna Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson och Anders Lissåker omvaldes och att Göran Wolff valdes in som ny ledamot. Arvordet till ordförande bestämdes till tre prisbasbelopp, motsvarande 136 500 kronor, och arvordet till vardera ledamot till ett prisbasbelopp, motsvarande 45 500 kronor.

Bolagsordningen ändrades så att bolaget kan ge ut fler aktier och utöka aktiekapitalet. Dessutom gavs styrelsen mandat att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Till ny revisor valdes Frejs Revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

July 11, 2018

APPSPOTRS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAD

Styrelsen och verkställande direktör för Appspotr AB (Publ), 556717-2365, med säte i Göteborg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april 2018. Appspotrs årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

I revisionsberättelsen noterar revisorn att det finns väsentliga osäkerheter i antagandet om fortsatt drift, men modifierar i detta avseende inte sin revisionsberättelse. Av förvaltningsberättelsen framgår det att bolaget har säkrat finansiering till och med hösten 2018 och att styrelsen bedömer att bolaget måste tillföras ytterligare kapital inom de kommande 12 månaderna. Av kallelsen till stämman framgick det att styrelsen söker mandat för att göra nyemissioner som bedöms täcka finansieringsbehovet utifrån fastställda mål och milstolpar.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

July 6, 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APPSPOTR AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 augusti 2018, kl. 13.00 i bolagets lokaler på Skånegatan 29 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 1 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast de 1 augusti 2018. Anmälan ska ske per e-post till patric@appspotr.com eller skriftligen till bolagets postadress: Appspotr AB, Skånegatan 29, 412 52 Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 1 augusti 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 143 292 stycken, vilket även motsvarar 13 143 292 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse och revisor/er
 11. Beslut om ny bolagsordning
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m.m.
 13. Annat ärende
 14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust överförs i ny räkning.

Arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med ett prisbasbelopp, vilket motsvarar 45 500 kronor, samt till styrelsens ordförande med tre prisbasbelopp, vilket motsvarar 136 500 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 10)

Till styrelse för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås: omval av Peter Wendel (styrelseordförande), Claes-Michael Bergman, Hans Börjesson samt Anders Moberg Lissåker. Till nyval föreslås Göran Wolff.

Till val av ny revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 föreslås revisionsbolaget Frej Revisorer AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Se presentation och motivering till förslagen nedan.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Ändringen avser endast paragraf 4 och 5. I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen endast följande:

Gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 7 000 000 aktier till 13 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 28 000 000 aktier till 52 000 000 aktier, samt

Gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 1 400 000 kronor till 2 600 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 5 600 000 kronor till 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 4 följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 600 0000 kronor och högst 10 400 000 kronor.

Genom de föreslagna ändringarna får paragraf 5 följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

Syftet med ändringarna är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Valberedningens förslag till styrelse och revisionsutskottets förslag till ny revisor

Styrelsen föreslår att Göran Wolff väljs som ledamot. Göran är verkställande direktör och ekonomidirektör för Misen Energy sedan 2012. Han har över 30 års erfarenhet av företagsledning inom industrisektorn och har haft en rad uppdrag som ekonomidirektör och controller hos svenska börsnoterade och privatägda företag, senast Geveko, som tidigare var noterat på NASDAQ OMX småbolagslista. Han har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet och är styrelseledamot i Irisity sedan 2013.

Med anledning av att vår revisor på EY slutar som revisor i kombination med att styrelsen värdesätter geografisk närhet till bolagets revisor föreslås Frej Revisorer AB som revisionsbolag där revisorn Ulf Johansson Längvik blir huvudrevisor. Ulf har en betryggande kunskap om noterade bolag samt bolag i olika utvecklingsfaser.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt 7 kap 56 b § aktiebolagslagen finns, senast tre veckor före årsstämman, tillgängliga på bolagets kontor, Skånegatan 29 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.appspotr.com samt kommer sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2018.

Ladda ner som PDF

Fullmakt

1 2 3 ... 14