Press releases

June 20, 2018

LÅNGIVARE KVITTAR LÅN MOT NYEMITTERADE AKTIER

Långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson har utnyttjat rätten att kvitta en del av sina lån mot nyemitterade aktier. Styrelsen har nu med stöd av bemyndigandet från årsstämman beslutat att emittera de nya aktierna.

Långivarna har lånat ut 2 MSEK vardera, totalt 4 MSEK, och kan påkalla kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet mot nya aktier den 1 varje månad. Kvittning påkallades den 1 maj och nu har alltså styrelsen efter inhämtning av revisorsyttrande och beredning av ärendet beslutat att emittera aktier. Långivarna kvittar 499 998,40 SEK vardera, totalt 999 996,80 SEK, och tecknar 142 045 aktier vardera, totalt 284 090 aktier, till teckningskursen 3,52 SEK.

Därmed ökar Appspotrs aktiekapital med 56 818 SEK. Resterande del av det kvittade beloppet går till överkursfonden (fritt eget kapital).

För mer information om lånefinansieringen se pressmeddelande från den 17 april.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

June 14, 2018

APPSPOTRS UTVECKLARPORTAL LIVE I TESTMILJÖ I KINA

Appspotrs plattform och utvecklarportal ligger nu live i en alpha-version och testmiljö på det kinesiska internet. De första kinesiska utvecklingspartnerna har nu börjat testa systemet.

Appspotr lanserade nyligen sin utvecklarportal med ett SDK (Software Development Kit) baserat på React Native. Därmed är den sista pusselbiten på plats för ekosystemet i Appspotrs plattformsaffärsmodell där utvecklare via utvecklarportalen kan försörja marknadsplatsen i plattformen med funktioner och integrationer som köps av icke-utvecklare som sedan i CMS-verktyget (Content Management System) bygger appar till sig själva eller sina kunder. Sedan en vecka tillbaka ligger nu även både utvecklarportal och CMS i testmiljö inne i Kina på det kinesiska internet. De första kinesiska utvecklingspartnerna har nu fått utbildning i utvecklarportalen och börjat använda systemet.

– Att åka ner till Kina och kunna presentera vår produkt för både kreatörer och utvecklare live med vår alpha-version var fantastiskt. I Kina får de nu direkt tillgång till ekosystemet med utvecklarportal för utvecklare och appverktyg för kreatörer som är sammansvetsat från början. Av naturliga skäl väljer vi självklart att först gå in i en testfast med vår produkt i så kallad alpha-version för att sedan förflytta oss vidare till en beta-version, säger Christina Berntsson, produktchef på Appspotr.

– Mottagandet i Kina denna gång var glädjande och entusiastiskt av våra partners som även testade att bygga egna appar under sittande utbildning. I och med att vi är i en testfas kommer inga appar att släppas nu direkt, utan det blir när vi går över till beta-version eftersom vi vill lära känna den kinesiska marknaden och säkerställa en kvalitetssäkrad produkt. Likaså var utvecklarteamet som vi utbildade inspirerade av att direkt komma igång och bygga in deras befintliga tjänster till React Native-moduler i Appspotr. Våra partners såg mervärdet av att både kunna få in sina befintliga tjänster i plattformens Marknadsplats, synliga för nya kunder, samt skalbarheten och affärsmöjligheterna som Appspotrs plattform medför, säger Christina.

– Vårt nästa steg är att tillsammans med våra partners testa och kvalitetssäkra vår kinesiska version av plattformen för att på bästa sätt nå ut och börja leverera appar i Kina. Appspotrs utvecklarteam har gjort stora framsteg i vad de har producerat och levererat, men man ska veta och förstå att det har funnits stora utmaningar – ibland frustrerande – i teamet, då vi stundtals varit blockerade av språkbarriärer, byråkrati och research för att ta rätt positionering på en ny och okänd marknad. Det är något jag känner igen mycket väl ifrån tidigare utlandsetableringar och det är just det som är spännande när vi väljer att göra denna satsning, säger Christina.

– Jag tycker att vi har kommit längre med vår produktetablering i Kina än vad jag förväntade mig när jag tillträdde i början av februari, särskilt med tanke på vad utvecklarteamet därtill har levererat i allt ifrån GDPR-kompatibilitet, förbättringar inom kommunikation, information, design samt hela vår utvecklarplattform. Skalbarheten och spinoff-möjligheterna som Appspotrs affär har är riktigt triggande, avslutar Christina.

Kommentarer från Appspotrs vd Patric Bottne:

– Appspotr är nu inne i en mycket spännande fas. Vi lämnar skedet där vår plattform tidigare hade begränsningar i vilka funktioner våra användare kunde använda, till att vi med vårt SDK i React Native öppnar upp möjligheterna att skapa nya funktioner för kreatörer och utvecklare. Det utbud, kvalitet, snabbhet och pris vi tillsammans med vårt utvecklarcommunity kan erbjuda för professionell app-produktion är omöjlig för traditionell apputveckling att konkurrera med. Att vi nu också ligger live med vår testmiljö inne i Kina, med vår utvecklarportal, vårt CMS och att systemet har börjat testas av partners är helt otroligt starkt. Synergierna vi snart kommer att få se i vår Marknadsplats med tredjepartsutvecklade moduler kommer affärsmässigt bli mycket spännande, säger vd Patric Bottne.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (49%) och Novel Unicorn (51%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

June 12, 2018

APPSPOTR LEAVES an UPDATE for PROGRESS in APPSPOTR ASIA

Novel Unicorns that drives the sales and negotiations with partners for Appspotr, have updated Appspotr about the current situation for Appspotr Asia and the way forward. With the target group SaaS companies defined and the developer portal in place, there are good reasons to look positively on Appspotr’s future in Asia.

Appspotr recently launched their developer portal with an SDK (Software Developer Kit) based in React Native. The first projects together have now begun with Chinese partners who are receiving their first training from Appspotr’s product team now in June. In a few months, some of them will have made integrations with their SaaS services and can start to deliver apps based on Appspotr to their customers.

”Our original schedule for commencing sales in Appspotr Asia from the summer of 2017 has proved a bit too optimistic. When we last year identified SaaS companies as good target group, the developer portal became a prerequisite for doing business. With everything now being in place, it’s natural to that revenues will be visible in a few months”, says Dave Wu, managing partner of Novel Unicorn.

Three partner deals have already been signed – with iReserve, Yuxin and EZ Cloud – and Novel Unicorn is working hard to tie more partners and resellers to Appspotr Asia. Based on the three existing partner deals, Novel Unicorn thinks it’s possible to reach milestone 3, which is 108 MSEK in yearly recurring license revenues, by fall 2019, when the contract with Appspotr expires. With more partners added, it might be possible to also reach milestone 4 and 5.

”Appspotr’s platform and ecosystem, that is now complete with the addition of the developer portal, is very impressive. It’s a fantastic product and an amazing business model and in our view, Appspotr now is the premier global app development platform. We are as convinced now, as we were in the summer of 2017 when we invested in Appspotr, that we will establish Appspotr in the Asian markets. We have not deviated an inch in our conviction of this”, says Dave Wu.

In addition to running the sales operation in Appspotr Asia, Novel Unicorn is also in discussions with strategic investors that show interest to invest in Appspotr AB. Appspotr has no more information about the these discussions with strategic investors at this moment.

Comments from Appspotr’s CEO Patric Bottne and chairman Peter Wendel:

”It’s almost been a year since we and Novel Unicorn started our push in China and Asia. We have both done and learned a lot during that time. And based on what we have put in place in terms of partner deals and the platform with its developer portal, we have good reasons to be excited about the future”, says CEO Patric Bottne.

”We are very proud of the platform we have built and very happy to have partner like Novel Unicorn who shares our view about the strategic possibilities it entails”, says chairman Peter Wendel.

Patric Bottne, CEO, Appspotr AB Phone: +46 701 46 61 89 E-mail: patric@appspotr.com E-post: patric@appspotr.com About Appspotr AB Appspotr makes it easy for individuals and businesses to create native apps online, without pre-programming skills. The user builds the app using pre-programmed modules, custom design and content, and then publishes it in any app store. At the same time, Appspotr offer developers an opportunity to earn money from creating the modules used. Appspotr has 12 employees and is based in Gothenburg. About Appspotr Asia Appspotr Asia is a subsidiary jointly owned by Appspotr AB (49%) and Novel Unicorn (51%). See the press release on the Chinese joint venture from 29 May 2017 for more information.

Download as PDF

June 12, 2018

APPSPOTR UPPDATERAR OM UTVECKLINGEN FÖR APPSPOTR ASIA

Novel Unicorn som driver försäljning och förhandling med partners åt Appspotr Asia, har uppdaterat Appspotr om läget för Appspotr Asia och förutsättningarna framåt. Med målgruppen SaaS-bolag definierad och utvecklarportalen på plats finns det goda skäl att se ljust på Appspotrs framtid i Asien.

Appspotr lanserade nyligen sin utvecklarportal med ett SDK (Software Development Kit) baserat på React Native. De första projekten har nu börjat tillsammans med kinesiska partners som nu i juni får sin första utbildning av Appspotrs produktteam. Inom några månader kommer några av dem ha gjort integrationer mot sina SaaS-tjänster för att börja leverera appar baserade på Appspotr till kunder.

– Vår ursprungliga tidsplan för att börja försäljningsarbetet i Appspotr Asia från sommaren 2017 visade sig vara lite för optimistisk. När vi förra året insåg att SaaS-bolag är en bra målgrupp, blev utvecklarportalen en förutsättning för att göra affärer. Då allt nu är på plats, är det naturligt att intäkter börjar synas om några månader, säger Dave Wu, managing partner på Novel Unicorn.

Tre partneravtal är redan tecknade – med iReserve, Yuxin och EZ Cloud – och Novel Unicorn jobbar hårt med att knyta ytterligare partners och återförsäljare till Appspotr Asia. Baserat på de tre avtal som redan finns bedömer Novel Unicorn det som möjligt att nå milstolpe 3, vilket motsvarar 108 MSEK i årligt återkommande licensintäkter, fram till hösten 2019 då avtalet med Appspotr löper ut. Med ytterligare partners på plats kan det även bli möjligt att nå milstolpe 4 och 5.

– Appspotrs plattform och ekosystem, som med utvecklarportalen på plats är komplett, är väldigt imponerande. Det är en fantastisk produkt och en lika fantastisk affärsmodell och ur vårt perspektiv är Appspotr nu den främsta apputvecklingsplattformen i världen. Vi är lika övertygade nu som vi var sommaren 2017, när vi investerade i Appspotr, om att vi kommer att etablera Appspotr på de asiatiska marknaderna. Från den övertygelsen har vi inte vikit en tum, säger Dave Wu.

Utöver att driva försäljningsarbetet i Appspotr Asia är Novel Unicorn även i diskussioner med strategiska investerare som visar intresse i att investera i Appspotr AB. Appspotr har i nuläget inte mer information om arbetet med strategiska investerare.

Kommentarer från Appspotrs vd Patric Bottne och ordförande Peter Wendel:

– Det har nu gått knappt ett år sedan vi och Novel Unicorn inledde satsningen i Kina och Asien. På den tiden har vi gjort och lärt oss mycket. Och baserat på det vi har fått på plats i termer av partneravtal och plattformen med sin utvecklarportal, så har vi goda skäl att vara förväntansfulla inför framtiden, säger vd Patric Bottne.

– Vi är väldigt stolta över den plattform som vi har byggt och glada över att ha en partner som Novel Unicorn som delar vår syn på de strategiska möjligheter som den för med sig, säger ordförande Peter Wendel.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) Mobil: +46 701 46 61 89 E-post: patric@appspotr.com Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (49%) och Novel Unicorn (51%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

June 5, 2018

NOVEL UNICORN HAR ÖVER 10% AV AKTIERNA I APPSPOTR

Novel Unicorn har idag meddelat att deras ägande i Appspotr AB har ökat till över 10 procent av kapitalet och rösterna.

Novel Unicorn äger 1 740 101 aktier efter att de teckningsoptioner som erhållits i samband med att milstolpe 1 och 2 i samarbetsavtalet med Appspotr har utnyttjats. Det motsvarar ett ägande på 13,53 procent av det totala antalet utestående aktier som uppgår till 12 859 202 stycken.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) Mobil: +46 701 46 61 89 E-post: patric@appspotr.com Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

1 2 3 ... 13