Emission

Teckningsperioden i Appspotrs nyemission inleds

Teckningsperioden har inletts i Appspotrs till 98 % säkerställda företrädesemission av aktier. Vid full teckning tillförs bolaget drygt 23 MSEK före emissionskostnader. Därutöver finns en övertilldelningsoption på som mest 3,15 MSEK.

– Vi är i ett mycket spännande skede. Vi har under de två år som har gått sedan vi noterades lagt alla tekniska pusselbitar på plats. Med förvärvet av Appsales och samarbetet med Novel Unicorn i Asien börjar vi nu lägga de kommersiella bitarna på plats för den extremt skalbara och starka plattformaffären som det hela tiden varit vårt mål att skapa. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa, säger vd Patric Bottne.

Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida (www.appspotr.com) och på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Företrädesemissionen i korthet

Teckningstid 14 - 28 september 2018
Teckningskurs 1,75 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningspost (utan företräde) 3 000 aktier (5 250 SEK).
Emissionsbelopp 23 000 761 SEK. Vid fulltecknad övertilldelning tillkommer maximalt 3 150 000 SEK.
Antal nyemitterade aktier 13 143 292 st. Vid fulltecknad emission kan Bolaget välja att emittera ytterligare maximalt 1 800 000 st. aktier i en övertilldelningsemission.
Garanti och teckningsförbindelser Garanti: 18,3 MSEK. Teckningsförbindelser: 4,2 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till ca 98 %.
Bolagsvärde före emissionen 23 000 761 SEK
Aktiens kortnamn APTR
ISIN-koder Appspotrs aktie har ISIN-kod: SE0009267974. BTA ISIN-kod: SE0011644079. TR ISIN-kod: SE0011644061.
Handel med teckningsrätter 14 - 26 september 2018
Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter 10 september 2018
Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter 11 september 2018
Avstämningsdag 12 september 2018
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) 14 september 2018 - registrering hos Bolagsverket
Beräknad dag för besked om utfall i Företrädesemissionen 4 oktober 2018

Rådgivarna Göteborg Corporate Finance (GCF) och Aqurat Fondkommission (Aqurat) kommer också att göra memorandum och anmälningssedlar tillgängliga via sina hemsidor (www.gcf.se) och (www.aqurat.se). Aqurat erbjuder också teckning online för anmälan utan företrädesrätt via sin hemsida.